Systemdata

WLP-1 / WLP-2

spacer

TILSLUTNINGER

MÅLERINDGANGE:
Tilslutning for fire impulsgivende flowmålere; alternativt to flowmålere med separate frem/bak impulser.

ANALOGE INDGANGE:
8 stk. 4-20 mA indgange med spændingskilde for tilslutning af væskefølere type LS-X, temperatur- eller tryktransmittere.
Valgfri konfiguration.

DIGITALE INDGANGE:
Indgang for ekstern alarmafstilling (reset tast)
Indgang for ekstern ventilafspærring
Indgang for undertrykkelse af overvågning.

DIGITALE UDGANGE:
Måler impulsrepetition (skalerbar)
Indikator for undertrykkelse af overvågning
Energipuls (1 kWh) (WLP-2/Opt. E)
Indikator for aktiv tæthedskontrol

ALARMRELÆER:
Mand-på-stedet
Lækagealarm
Spændingsfejl
Systemfejl

VENTILUDGANGE:
WLP-1:
4 stk. afspærringsventil (Master, 24Vac)
2 stk. afspærringwventil (Slave, 230Vac)
Aftapningsventil (Sekvensstyret, 24Vac)

WLP-2/BCW:
Afspærringsventil frem/retur (Master, 24Vac)
Afspærringsventil frem/retur (Slave, 230Vac)
Tømningsventil (Interlocked, 24Vac)

KOMMUNIKATION:
RS-232C port for tilslutning af modem eller protokolkonverter
Port for netværkskobling af flere WLP'er

BETJENING

MENU - SPROGLAG:
Apparatets menu fremstår som klartekst i et 4*40 LCD display på det valgte sprog: dansk, engelsk eller tysk. Piltaster og Enter anvendes til navigation og menuvalg.
Endvidere forefindes fire funktionstaster og otte forpladeindikatorer samt en lydgiver.

MENU - ADGANGSKONTROL:
Menusystemet kan inspiceres af enhver. Ændring af parametre er underlagt kontrol af privilegier i henhold til brugeridentitet.

BETJENING (forts.)

MENU - LOGNING
De seneste 500 parameterændringer er registreret i en service log med dato/tid, brugerID og - hvor dette er muligt - fra/til værdier.

FUNKTIONER

LÆKOVERVÅGNING:
WLP-1
Kontinuerlig lækovervågning af installationen i henhold til et antal stilbare forbrugsparametre. Op til syv flowovervågningsmekanismer kan være i drift samtidig.
Fem af de syv overvågningsmekanismer er faseafhængige, dvs. for hver af disse mekanismer findes to sæt forbrugsparametre til brug i hhv. lavforbrugs- og højforbrugsfaser.
Et indbygget døgn/ugeur med gangreserve samt en 4 x 2 trins programmerbar timer styrer faseskift, hvilket muliggør kontinuerlig overvågning også i installationer med stor dag/nat forbrugsvariation.

WLP-2/BCW
Kontinuerlig måling og sammenligning af til- og afgangsflow under hensyntagen til volumen- og målerforskelle. Ved overskridelse af flowdifferensgrænse gives lækalarm.

TÆTHEDSKONTROL (WLP-2):
Regelmæssig automatisk afvikling af sekvens for kontrol af ventil- og installationstæthed samt udluftningsbehov.

VÆSKEKONTROL (Opt. V):
Kontinuerlig punktovervågning for vandansamling v.h.a væskeføler type LS-X med stilbar reaktionstid, funktion og alarmrespons.

ENERGIMÅLING (WLP-2/BCW m. Opt. E):
Ved hjælp af to temperaturtransmittere beregner apparatet den resulterende effekt og energi ud fra det registrerede flow. Resultater udlæses i valgfri enheder, ligesom apparatet genererer energiimpulser for fjerntælleværk eller CTS-anlæg.

DRIFTTRYKOVERVÅGNING (WLP-2 Opt. P):
Ved hjælp af to tryktransmittere måler apparatet drifttryk i frem- og returledningerne, samt afleder differenstrykket. Systemet afspærrer installationen ved manglende drifttryk (forsyningssvigt) således indtrængen af luft minimeres.
WLP forbindelsesmuligheder
 A: CTS-tilslutning  D: Alarmgivning via sirene  G: Indvirkning fra nøglekontakt el. central
 B: Fjernkontrol via PC  E: Alarmgivning via central  H: Væske-, temperatur- og trykfølere
 C: Fjernkontrol via modem  F: Alarmgivning via signallampe  I: DanTaet Controller Netværk
spacer

SYSTEMLOGGER

EVENT LOGGER:
De seneste 500 tilstandsændringer på styreind-/udgange og kontrolfunktioner er registreret i en hændelseslog med dato/tid og hændelsesidentifikation.

DATA LOGGER:
Forbrugsdata registreres automatisk løbende i op til otte separate logger. De fleste typer data log er cirkulære, d.v.s ældste værdier overskrives når loggen er fyldt.

ALARMRESPONS

VENTILER:
Afspærringsventiler lukkes ved graverende alarmtyper. Efter udløb af ventilernes gangtid aktiveres en tømningsventil (opt).

ALARMRELÆER:
Mand-på-stedet relæ falder ud ved afspærringsgivende alarm, og reaktiveres ved lyd- eller alarmafstilling. Lækagealarmrelæ falder ud ved lækage, tæthedsfejl i installation eller ved væskeansamling i tilvalgt målepunkt. Spændingsfejlrelæ falder ud ved fejl i ekstern/intern spændingsforsyning. Systemfejlrelæ falder ud ved fejl i systemkomponenter.

MODEM OPKALD:
Apparatet kan konfigureres til via et tilsluttet analogt eller GSM/GPRS modem ved alarm at foretage opkald til andet modem (anbefales) eller telefon, eller afsende SMS-besked i henhold til indstillinger. Ved opkald til modem (printer, terminal eller computer) afleveres klokkeslet og alarmmelding samt (hvis indtastet) identifikation af overvågningspunkt i klartekst. En modemforbindelse deles automatisk af netværkskoblede WLP controllere.

KOMMUNIKATION

PORTE:
Modem/protokolkonvertere
(COM2) - RS-232C
Netværksport
(COM1) - RS-485 (typ.)
Localhost
(COM0) - virtuel

Telegrammer uden indkapsling kan kun anvendes ved direkte tilslutning til en port i det aktuelle apparat. Telegrammer med indkapsling indeholder destinations- og kildeadresser, og kan derfor routes på et netværk. cid-16 indkapsling anvendes til linieorienterede protokoller med beskeden telegramlængde, mens cid-32 er generelt anvendelig til linie- eller blokorientering for telegramstrørrelser op til 2 kB.
Flere protokoller implementeres løbende.

NETVÆRK:
WLP kernen indeholder en router for cid-16 og cid-32 indkapslede protokoller som afgør hvorvidt et ankommet telegram skal:

a) afleveres/kopieres til localhost
    (destination localhost/broadcast)
b) afleveres/kopieres til anden port
    (destination subnet, gateway/broadcast)
c) ignoreres (smides væk)

Ved at tildele hver WLP controller en unik adresse kan der således etableres punkt-til-punkt kommunikation imellem to vilkårlige værter på et netværk.

Modem tilsluttet WLP vil besvare udefra kommende opkald. Herved kan en computer på hvilken de fornødne protokoller er implementeret udføre fjernbetjening og -udlæsning af denne og alle netværkskoblede WLP værter.

spacer
Protokol/indkapsling Ingen cid-16 cid-32 anvendelse
ansiterm x     lokal terminaltilslutning
pet16   x   fjernaflæsning af effekt/energi
tsync     x net-tidssynkronisering
usta     x net-modemdeling
hlst     x net-værtsliste
echo     x net-forbindelsestest
rpp     x fjernprogrammering
pte32     x fjernbetjening
pdmp x x x (fjern-)udlæsning af parametre
ldmp x x x (fjern-)udlæsning af log
cts x x x (fjern-)udlæsning og -betjening

Download WLP systembeskrivelse i PDF-format

spacer