Dokumentation

“Et postulat er gratis, et løfte binder”

Dokumenteret læksikring

For os er det vigtigt at dokumentere vores udsagn. Vi får vores læksikringssystemer vurderet af Teknologisk Institut således at I, som kunder, ikke alene skal stole på os, når vi påstår at vores systemer faktisk virker.

Leon Buhl fra Teknologisk Institut udtalte i 2014 at “(…) hele øvelsen er jo fuldstændig værdiløs, hvis man tror, man har sikret sig og så er det i virkeligheden bare noget legetøj, der sidder på væggen.

Teknologisk Institut har opstillet fire minimumskrav til vandsikrings- og lækagesystemer:

 1. Sikkerhed for systemets vedvarende funktion. Dette kan bl.a. foregå ved, at systemet tester sig selv og tilkoblede komponenter med jævne intervaller, samt at der gives alarm ved fejl.
 2. At det er muligt at generere en log over hændelsesforløb bl.a. i relation til eventuelle udsving i driftsforhold og fejlsøgning i systemet.
 3. Udførlig installationsvejledning samt udførlige drifts- og vedligeholdelsesvejledninger, jf. krav i Bygningsreglementet, samt instruktion af brugeren.
 4. Sikring af, at anlæg og installation jævnligt serviceres således at drifts- og funktionsevne for anlæg og installation sikres fx i form af et serviceabonnement.

Hos DanTaet opfyldes de fire krav på følgende vis:

 1. Alle læksikringssystemer udfører, mindst én gang dagligt, selvtest der tester alle vitale komponenter.
 2. Alle læksikringssystemer indeholder hændelses-, alarm og fejllog.
 3. Til alle læksikringssystemer leveres udførlig installations- samt betjeningsvejledning, ligesom disse er tilgængelige på vores hjemmeside (link)
 4. Alle læksikringssystemer kan omfattes af serviceaftale. Derudover er der udarbejdet en særlig vejledning til gennemgang af boliganlæg, der kan udføres af en autoriseret VVS’er.

I tillæg til ovenstående er alle læksikringssystemer fra DanTaet blevet underkastet vurdering fra Teknologisk Institut således at man ikke alene skal nøjes med vores ord for systemernes funktionalitet.

Vurdering af KMP-V
Vurdering af KMP-F
Vurdering af UMS-F
Vurdering af KMP-K
Vurdering af LMI-C
Vurdering af L-PS-X

Patenteret teknologi

Kernefunktionaliteten af læksikringssystemer fra DanTaet er beskyttet af en serie af patenter.

OptiTight®

OptiTight sikrer fjernvarmeinstallationer mod selv helt små sivninger. Ved hjælp af vores patenterede metode kan vi konstatere sivninger der ligger langt under de anvendte flowdeles mindste indikerede værdier.

Du kan læse mere om patentet her: Link

Sikring af cirkulerende varmt brugsvand

Til sikring af installationer med cirkulerende varmt brugsvand anvendes en særlig – og patenteret – metode der gør at også denne type installationer kan sikres.

Du kan læse mere om patentet her: Link

ALOHA®

ALOHA er en mekanisme til håndtering af luftlommers passage gennem flowmålerne. Når en luftlomme passerer en ultralydsmåler kan dennes lydreflekterende spejle blive blottet, hvorved måleren bliver ude af stand til at registrere et flow. Dette medfører at visningen i den ene gren kan blive nul medens den anden gren viser et flow. En sådan tilstand vil i løbet af kort tid medføre at differensflowovervågningen melder alarm. ALOHA erkender denne tilstand, og reagerer med at forøge fejlkriteret et antal gange, hvorved alarmmeldingen forsinkes, således der gives tid til luftlommen at passere måleren. Forøgelsen af fejlkriteriet er størst ved lave flows, og aftager til 0 ved 25% af Qp. Luftlommer er en kilde til mange fejlalarmer, som effektivt håndteres af ALOHA der således bidrager til DanTaet systemernes fortræffelige pålidelighed. ALOHA er patenteret.

Du kan læse mere om patentet her: Link

PSALM®

Med PSALM teknologien anvendes ikke et enkelt tælleværk for aftapning, men i stedet et større antal parallelle tælleværker, som hver især registrerer forbrug indenfor et snævert flowbånd, og som tilsammen dækker det fulde flowdomæne (spektrum). For hvert tælleværk gælder at det alene akkumulerer forbrug foretaget ved flow imellem dets flowgrænser, samt at tælleværket nulstilles når flowet falder til eller under dets nedre flowgrænse. De enkelte tælleværker repræsenterer nu søjler i flowspektret.

Fordi PSALM opererer med mange flowbånd (høj selektivitet) kan mekanismen også anvendes til at afbøde nogle af de ulemper, en læksikring hyppigt står overfor, såsom begrænset opløsning på flowmåleres impulsgivere, eller begrænset opdateringshyppighed for elektroniske flowmålere.

Du kan læse mere om patentet her: Link

PIR

Særligt til sikring af brugsvandsinstallationer med indbyggede slangevindere, hvor installationen ikke er sikret med ABA har DanTaet udviklet – og patenteret – en løsning, hvor slangevinderne i stedet overvåges med en PIR.

Du kan læse mere om patentet her: Link

Messingmålere i installationer af rustfrit stål

I rørcenteranvisning 027 fra Teknologisk Institut anføres det at “Ved anvendelse af fittings og ventiler udført af afzinkningsbestandig messing af typen CW602N eller tilsvarende er der stor risiko for spændingskorrosion, når komponenterne er i kontakt med rør af rustfrit stål eller plast. Derfor bør fittings og ventiler i dimensioner op til 1”, hvor godstykkelsen er lav, udføres af materialer, der ikke giver anledning til spændingskorrosion, fx rødgods, rustfrit stål eller plast.”

Tilsvarende angiver FORCE i publikationen “Nye materialer – nye udfordringer” at “I risikoområder anvendes altid fittings af plast, rustfrit stål eller rødgods.”. Hertil knyttes dog følgende betragtning: “Problemerne med korrosion af små messingventiler og fittings er særligt omfattende i hovedstadsområdet og områder med tilsvarende vandkvalitet.”. Særlig interessant er den geografiske afgrænsning, der ses illustreret ved kortet til højre. For “øvrige” dele af landet anføres at der ikke er “(…) betænkeligheder i kombination med plast eller rustfrit stål”, dog med modifikation om at det altid “Afhænger (…) af den lokale vandkvalitet.”.

På foranledning af de uklarheder ovenstående bibringer i forhold til vandmålere, der pt. oftest udføres i messing i dimensioner op til 2″, har DanTaet A/S bedt Teknologisk Institut vurdere om ovenstående betragtninger om små messingventiler og fittings tillige gælder for vandmålere udført i afzinkningsbestandig messing.

Af Teknologisk Instituts vurdering fremgår det at “Det er (…) Instituttets vurdering, at godstykkelsen på vandmålere normalt er større end den er på småfittings og småventiler, ligesom den vandberørte overflade er langt større i vandmåleren end i småfittings og ventiler, og at korrosionsbelastningen derfor må vurderes at være langt mindre.

Med hensyn til vandmålerforskruninger kan disse betegnes som fittings. De fleste målerforskruninger er normalt udført konstruktionsmæssigt så der er en god godstykkelse i hele forskruningen, hvorfor korrosionsbelastningen sammenlignet med almindelige småfittings må vurderes at være lille.”.

Dersom man, trods Teknologisk Instituts vurdering, har ønsker herom kan DanTaet A/S naturligvis levere forskruninger i enten plast eller rødgods.

Brandteknisk vurdering

Når en brugsvandsinstallation indeholder slangevindere stille dette særligt strenge krav til læksikringssystemer således at disse ikke utilsigtet afbryder vandtilførslen til slangevindere ved bekæmpelse af brand.

DanTaet har derfor anmodet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) om at vurdere hvilke tekniske foranstaltninger der kan muliggøre læksikring af brugsvandsinstallationer med slangevindere. DBI har på baggrund af DanTaet’s anmodning udarbejdet en vurdering af mulige tekniske løsninger de anser for tilfredsstillende.

DBI er, overordnet, nået frem til at følgende overstyringssignaler til læksikringssystemet er at anse som tilfredsstillende, når en række betingelser er opfyldt:

 1. Signal fra ABA-anlæg
 2. Signal fra AIA-anlæg
 3. Signal fra PIR
 4. Signal fra aktiveringstryk
 5. Signal fra lågekontakt
 6. Signal fra microswitch monteret på slangevinderens afspæringsventil

Til alle typer af overstyringssigaler er knyttet en række nærmere krav for at disse kan anses for at være tilfredsstillende. Disse nærmere krav fremgår af DBI’s notat her: DBI Notat om signalkilder

Læksikringssystemer fra DanTaet understøtter alle de nævnte overstyringssignaler. Vi anbefaler altid signal fra ABA som den primære løsning.

Bygningsejer har, som udgangspunkt, ansvaret for bygningens brandinstallation, hvorfor vi, naturligvis, altid anbefaler, at bygningsejer orienterer sig i konsekvenserne ved installation af læksikringssystemer, hvis installationen indeholder slangevindere.

Kontakt os for yderligere information.