Verdensmål

Hos DanTaet arbejder vi aktivt med FNs Verdensmål som en integreret del af vores overordnede strategi.

Strategiske valg

At gøre en forskel er et aktivt – og nødvendigt – valg

Hos DanTaet A/S arbejder vi aktivt for at bidrage til en bæredygtig fremtid for alle. Denne mission er vejledende for, hvordan vi driver vores virksomhed og har indflydelse på vores beslutningstagning på alle niveauer. I tråd med FNs Verdensmål har vi valgt at fokusere på målene 6, 12 og 15, da de har særlig relevans for vores virksomhed og de områder, hvor vi kan gøre en markant forskel.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Adgang til sikkert, rent vand og tilstrækkelige sanitære forhold er fundamentale menneskerettigheder. På trods af dette lever milliarder af mennesker globalt stadig uden disse basale fornødenheder. Vores engagement i SDG 6 – Rent vand og sanitet – understreger vores overbevisning om, at adgang til vand er en kritisk komponent i bæredygtig udvikling, og det er drivkraften bag vores mission om at bidrage til en retfærdig, vandsikker verden.

I vores arbejde med Mål 6 har vi hos DanTaet A/S indført tiltag for at forbedre effektiv brug af vand i vores operationer og implementeret avancerede teknologier til behandling og genbrug af spildevand. Ved at reducere vores vandforbrug og øge vores indsats for vandgenbrug bidrager vi til at beskytte denne vitale ressource for fremtidige generationer.

Vores primære forretningsområde er dels at sikre bygninger mod vandskader, men dels også at sikre mod vandspild. Det estimeres at der hver dag spildes mere end 45.000.000 kubikmeter drikkevand på verdensplan. Verdensbanken estimerer at dette vandspild leder til omkostninger på mere 90.000.000.000 om året. Hos DanTaet A/S deltager vi løbende i samarbejder med alle typer interessenter for at forsøge at nedbringe vandspildet mest muligt.

Vores bidrag til Mål 6 strækker sig ud over vores umiddelbare forretningsoperationer. Vi arbejder også aktivt med at udbrede kendskab til vandbevarelse og ansvarlig brug af vandressourcer på alle niveauer – fra individuelle husstande til branchens praksis. Vi er aktivt en del af arbejder, der driver vandrelaterede politikker og retningslinjer, hvilket placerer os i spidsen for bæredygtig vandforvaltning.

Som led i, bl.a., vores arbejde med Mål 6 har DanTaet A/S medvirket til etablering af datagrundlaget for udarbejdelsen af en ny vandnorm i samarbejde med Teknologisk Institut og Aalborg Universitet.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Investeringer i vedvarende infrastruktur er afgørende for økonomisk vækst og udvikling. DanTaet A/S leverer – og udvikler løbende – innovative løsninger som har til hensigt at fremme udviklingen af industrien og den danske såvel som globale infrastruktur. 

En af vores primære missioner er, at medvirke til en højnet kvalitet af infrastrukturen gennem vores leverede løsninger. Vi skal samtidig bidrage til, at den inklusive og bæredygtige industrialisering fremmes til udviklingslandene således disse på sigt, får deres markedsandele forhøjet. 

 Hos DanTaet A/S anerkender vi vigtigheden af en ikke blot fornuftig industri, innovation og infrastruktur, men ligeledes at fremme ovenstående på en bæredygtig baggrund. Vi skal investere i innovationen, vi skal bidrage til nye arbejdspladser og vi skal fremme forskningen – Derfor samarbejder vi løbende med Teknologisk Institut.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Som en global virksomhed anerkender DanTaet A/S det presserende behov for at overgå til bæredygtige forbrugs- og produktionspraksisser. Vi er dybt engagerede i SDG 12 – Ansvarligt forbrug og produktion, der søger at afkoble økonomisk vækst fra miljønedbrydning.

Vores strategi for SDG 12 er centreret om at skabe og implementere bæredygtige praksisser gennem hele vores forretningsoperationer, fra indkøb af råmaterialer, design, produktion, distribution og affaldshåndtering. Vi bestræber os på at minimere vores affald og øge ressourceeffektiviteten ved at sætte ambitiøse mål for at reducere, genbruge og genanvende på tværs af alle vores operationer.

Hos DanTaet A/S genbruger vi altid materialer i størst muligt omfang og udskifte kun komponenter i vores leverede løsninger, hvis dette er strengt nødvendigt. Vi sikrer samtidig også at alt returmateriale – uanset om der er tale om pap eller e-waste – genanvendes i størst muligt omfang.

Mål 15: Livet på land

Insekter er rygraden i alle økosystemer. De fungerer som bestøvere, nedbrydere, og som en fødekilde for andre arter. De spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af livet på land, hvilket er grunden til, at vi hos DanTaet A/S har et særligt fokus på bevarelse af insektbiodiversitet som en del af vores engagement i SDG 15.

Selvom vores daglige virke ikke nødvendigvis har direkte indflydelse på biodiversitet, ser vi det stadig som en pligt at gøre vores yderste til at bidrage, hvor vi kan. Derfor har vi, hos DanTaet A/S, valgt at udlægge jorden omkring vores hovedkontor til en biohave. Ankers Have, dedikeret til Odense tidligere borgmester Anker Boye, er etableret omkring klassiske danske engblomster. Som yderligere bidrag er der i Ankers Have opstillet bistader der medvirker til produktion af et bæredygtigt alternativ til almindeligt sukker. Honning fra produktionen benyttes nu ofte som repræsentationsgave frem for traditionelle, og mindre bæredygtige, alternativer.

Ankers Have omsluttes af veletablerede træer hvori vi har fået etableret fuglehabitat med ynglekasser for flere af arter af danske ynglefugle.

Ankers Have, sommeren 2022